การรับประกันผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อเรด วิง

ผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อเรด วิง เฮอริเทจจะได้รับการประกันกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุดจากงานช่างฝีมือและจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเรด วิง เฮอริเทจชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติภายใน 6 เดือนหลังจากซื้อสินค้า บริษัทเรด วิง เฮอริเทจ แบรนด์ ออฟ อเมริกา จำกัด ("เรด วิง") ยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงินกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายจากการสวมใส่ที่รุนแรงหรือเกินความพอดี การรับประกันสินค้านี้จะคุ้มครองผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าเท่านั้นและไม่อาจโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ บริษัทไม่สามารถเปลียนแปลงสินค้าใดๆ ได้หากผู้ซื้อไม่สามารถแสดงต้นฉบับใบเสร็จในการซื้อสินค้า ผู้ซื้อจะต้องนำรองเท้าส่งคืนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเรด วิงที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไว้ ข้อสงวนสิทธิ์การใช้บริการ: การรับประกันผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อเรด วิง เฮอริเทจนี้เป็นการกระทำแทนข้อสัญญาว่าจะรับผิดประเภทอื่นๆ ตัวแทน พนักงาน หรือผู้แทนจากเรด วิง ไม่มีอำนาจในการผูกมัดเรด วิงกับการรับรอง ชี้แจง หรือ รับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รองเท้ายี่ห้อเรด วิง เฮอริเทจ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในการรับประกันนี้ เรด วิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายทางอ้อมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา